Tytuł projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany w ramach poddziałania 6.4 „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" - "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"

Opis projektu: Celem głównym projektu jest dywersyfikacja prowadzonej działalności gospodarczej dzięki wprowadzeniu do oferty usług dotąd nieoferowanych przez firmę. Celami pośrednimi, które mają zapewnić osiągnięcie celu głównego są zakup specjalistycznej maszyny, zwiększenie zatrudnienia, rozwinięcie źródeł dochodów z działalności, osiągnięcie założonych zysków z przedsięwzięcia, zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Dzięki inwestycji firma może wejść w całkowicie nową branżę, co uniezależni ją od wahań obecnej działalności.